نمونه سوالات استخدامی قالب وردپرس

نمونه قرارداد كار/فرمت نمونه قرارداد كار

نمونه قرارداد كار

این قرارداد مطابق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران بین کارفرما و / یا نماینده قانونی وی و کارگر منعقد می شود.

1- مشخصات قطعه:

1-1 نماینده قانونی کارفرما / کارفرما

آقای / خانم / شرکت ……… فرزند ……. شماره شناسنامه (Sh.sh) ………… شماره ثبت …. .. . …. به آدرس ………… کد پستی ……….

1-2 کارگر (کارمند)

آقا / خانم ………. کودک ……… متولد ………. شناسنامه ……….. شماره ملی ………. سطح تحصیلات …………. نوع و سطح مهارتها ………….. آدرس … .. …………. کد پستی ………….

2- نوع قرارداد:

قرارداد موقت یا دائمی
قرارداد موقت یا مدت دار
قرارداد نهایی
قرارداد آزمایشی
قرارداد آموزشی
3- نوع کار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه ای که کارگر (کارمند) در آن مشغول است:

………………………………………….. ………………………………………….. …………………………………….

4- محل کار:

………………………………………….. ………………………………………….. ……………………………………

5- تاریخ انعقاد قرارداد:

………………………………………….

6- مدت قرارداد: …………………….

7- ساعت کار: ……………………….

(تعداد ساعات کار و زمان شروع و پایان فقط با رضایت طرفین تعیین می شود. ساعات کار را نمی توان بیش از میزان تعیین شده در قانون کار تعیین کرد اما کمتر مجاز است).

8- حق امتحان:

8-1 حقوق ثابت / روزانه / ساعت …………………………….. ریال (حقوق ماهانه). ……………… ریال).

8-2 جوایز افزایش تولید و بهره وری در حرفه تخصصی در رابطه با تخصص کارگر …………………… ….. .. .. ریال که طبق توافق طرفین قابل پرداخت است.

8-3 شرح سایر مزایا و مزایا ………………………………….. . ……….

9- حقوق و مزایای هفتگی / ماهانه کارگر به شماره حساب …………… شعبه ………………. . ……. توسط کارفرما یا نماینده قانونی وی پرداخت می شود.

10- بیمه:

با توجه به شماره بیمه ……. کارگر تحت پوشش تامین اجتماعی در تاریخ …….

(مطابق ماده 148 قانون کار ، کارفرما موظف است کارگر را در بیمه های اجتماعی یا بیمه های دیگر بیمه کند).

11- عیدی و پاداش سالانه:

مطابق با ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار – مصوب 12/6/1370 مجلس شورای اسلامی – برای یک سال کار معادل شصت روز حقوق / پایه ثابت (تا نود روز قانونی) به صورت مرخصی و پاداش سالانه به کارگر پرداخت می شود. در کمتر از یک سال ، کل مبلغ عیدی و پاداش و سقف مجاز تعلق می گیرد.

12. حق به سالها یا خسارت پایان کار:

در زمان پایان کار یا پایان کار ، حقوق بازنشستگی با توجه به نسبت اشتغال کارمند پرداخت می شود.

13- شرایط فسخ یا فسخ قرارداد:

طبق این قرارداد ، با توجه به موارد زیر ، هر یک از طرفین قادر به فسخ قرارداد هستند ، در غیر این صورت طرف فسخ کننده باید تعهد را به میزان ……

14- سایر موارد مندرج در قانون کار و مقررات مربوط ، از جمله حقوق ، کمک هزینه مسکن و کمک هزینه خانواده ، در این قرارداد اعمال خواهد شد.

15- این قرارداد در ….. نسخه و ….. صفحه تنظیم شده است که یک نسخه به کارفرما ، یک نسخه به کارگر و نسخه های دیگر به …..

محل امضا و اثر انگشت کارفرما / یا نماینده قانونی وی محل امضا و اثر انگشت کارگر

(تهیه و منتشر شده توسط مقام قضایی ایران)

 

فرمت نمونه قرارداد كار

« نمون برگ شماره : هشت »

اين قرارداد به موجب ماده (10) قانون كار جمهوري اسلامي ايران و تبصره (3) الحاقي به ماده (7) قانون كار موضوع بند (الف) ماده (8) قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي- مصوب 25/8/1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام بين كارفرما/ نماينده قانوني كارفرما و كارگر منعقد مي شود .
1) مشخصات طرفين :
كارفرما/ نماينده قانوني كارفرما
آقاي / خانم / شركت …………………………………. فرزند ………………………… شماره شناسنامه/ شماره ثبت ……………………….
به نشاني : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
كارگر
آقاي / خانم …………………………………… فرزند ………………………….. متولد …………………………. شماره شناسنامه ………………
شماره ملي ………………………….. ميزان تحصيلات ………………………. نوع و ميزان مهارت ………………………………………………..
به نشاني : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2) نوع قرارداد : دائم ​موقت​كارمعين
3) نوع كار يا حرفه يا حجم كار يا وظيفه اي كه كارگر به آن اشتغال مي يابد : ……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4) محل انجام كار : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5) تاريخ انعقاد قرارداد : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6) مدت قرارداد : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7) ساعات كار : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ميزان ساعات كار و ساعت شروع و پايان آن با توافق طرفين تعيين مي گردد . ساعات كار نمي تواند بيش از ميزان مندرج در قانون كار تعيين شود ليكن كمتر از آن مجاز است .
8) حق السعي :
الف : مزد ثابت/ مبنا/ روزانه/ ساعتي …………………………………. ريال (حقوق ماهانه : …………………………………………… ريال )
ب : پاداش افزايش توليد و يا بهره وري ……………………………………. ريال كه طبق توافق طرفين قابل پرداخت است .
ج : ساير مزايا …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
محل امضاء كارگر
محل امضاء كارفرما

9) حقوق و مزاياي كارگر : بصورت هفتگي/ ماهانه به حساب شماره ………………………………………. نزد بانك ………………………………… شعبه …………………………. توسط كارفرما يا نماينده قانوني وي پرداخت مي گردد .
10) بيمه : به موجب ماده (148) قانون كار ، كارفرما مكلف است كارگر را نزد سازمان تامين اجتماعي و يا ساير
دستگاه هاي بيمه گر بيمه نمايد .
11) عيدي و پاداش سالانه : به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه كارگران شاغل در
كارگاه هاي مشمول قانون كار- مصوب 6/12/1370 مجلس شواري اسلامي ، به ازاي يك سال كار معادل شصت روز مزد ثابت/ مبنا (تا سقف نود روز حداقل مزد روزانه قانوني كارگران ) به عنوان عيدي و پاداش سالانه به كارگر پرداخت
مي شود . براي كار كمتر از يك سال ، ميزان عيدي و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد .
12) حق سنوات يا مزاياي پايان كار : به هنگام فسخ يا خاتمه قرارداد كار حق سنوات ، مطابق قانون و مصوبه
مورخ 25/8/87 مجمع تشخيص مصلحت نظام به نسبت كاركرد كارگر پرداخت مي شود .
13) شرايط فسخ قرارداد : اين قرارداد در موارد ذيل ، توسط هر يك از طرفين قابل فسخ است .
فسخ قرارداد ……………. روز قبل به طرف مقابل كتباً اعلام مي شود .
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
14) ساير موضوعات مندرج در قانون كار و مقررات تبعي از جمله مرخصي استحقاقي ، كمك هزينه مسكن و كمك هزينه عائله مندي نسبت به اين قرارداد اعمال خواهد شد .
15) اين قرارداد در چهار نسخه تنظيم مي شود كه يك نسخه نزد كارفرما ، يك نسخه نزد كارگر ، يك نسخه به تشكل كارگري (در صورت وجود) و يك نسخه نيز توسط كارفرما از طريق نامه الكترونيكي يا اينترنت و يا ساير طرق به اداره كار و امور اجتماعي محل تحويل مي شود .