صفحه اصلی / دسته‌بندی نشده (صفحه 30)

دسته‌بندی نشده

مجازات ایجاد سایت مستهجن

مجازات ایجاد سایت مستهجن ماده (١٤) هركس به وسيله سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده محتويات مستهجن را توليد، ارسال، منتشر، توزيع يا معامله كند يا به قصد ارسال يا انتشار يا تجارت توليد يا ذخيره يا نگهداري كند، به حبس از نود و يک روز تا دو سال …

مشاهده بیشتر »

در چه مواردی بدون خسارت احتمالی تامین خواسته صادر می شود

در چه مواردی بدون خسارت احتمالی تامین خواسته صادر می شود در دعاويي كه مستند آنها چك يا سفته يا برات باشد و همچنين در مورد دعاوي مستند به اسناد رسمي و دعاوي عليه متوقف،‌خوانده‌نمي‌تواند براي تأمين خسارات احتمالي خود تقاضاي تأمين نمايد.

مشاهده بیشتر »

آیا خوانده می تواند تامین خواسته دهد

خوانده مي‌تواند براي تاديه خسارات ناشي از هزينه دادرسي و حق‌الوكاله كه ممكن است خواهان محكوم شود از‌دادگاه تقاضاي تأمين نمايد. دادگاه در صورتي كه تقاضاي مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و ساير جهات موجه بداند، قرار تامين صادر مي‌نمايد و تا‌وقتي كه خواهان تامين ندهد، …

مشاهده بیشتر »

موارد تامین خواسته کدام است؟

موارد تامین خواسته کدام است؟ دعوا مستند به سند رسمي باشد. ب – خواسته در معرض تضييع يا تفريط باشد. ج – در مواردي از قبيل اوراق تجاري واخواست شده كه به‌موجب قانون، دادگاه مكلف به قبول درخواست تأمين باشد. ‌د – خواهان، خساراتي را كه ممكن است به‌طرف مقابل …

مشاهده بیشتر »

چه زمانی می توان تامین خواسته داد

چه زمانی می توان تامین خواسته داد خواهان مي‌تواند قبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا يا درجريان دادرسي تا وقتي‌كه حكم قطعي صادر‌نشده است درموارد زير از دادگاه درخواست تأمين خواسته نمايد و دادگاه مكلف به قبول آن است:

مشاهده بیشتر »

موارد نقص و رفع نقص دادخواست چیست

موارد نقص و رفع نقص دادخواست چیست 1 – درصورتي كه به‌دادخواست و پيوستهاي آن برابر قانون تمبر الصاق نشده يا هزينه يادشده تأديه نشده باشد. 2 – وقتي‌كه بندهاي (2، 3، 4، 5 و 6) ماده (51) اين قانون رعايت نشده باشد. ‌ماده 54 – در موارد يادشده در …

مشاهده بیشتر »

آیا قیم می تواند دادخواست دهد

آیا قیم می تواند دادخواست دهد درصورتي كه هريك از اصحاب دعوا، عنوان قيم يا متولي يا وصي يا مديريت شركت و امثال آنرا داشته باشد در دادخواست بايد تصريح‌شود

مشاهده بیشتر »

دادخواست باید شامل چه نکاتی باشد

دادخواست باید شامل چه نکاتی باشد ‌ماده 51 – دادخواست بايد به‌زبان فارسي در روي برگهاي چاپي مخصوص نوشته شده و حاوي نكات زير باشد: 1 – نام، نام خانوادگي، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتي‌الامكان شغل خواهان. ‌تبصره – درصورتي كه دادخواست توسط وكيل تقديم شود مشخصات وكيل نيز …

مشاهده بیشتر »

وظیفه مدیر دفتر در مورد دادخواست چیست

‌ماده 49 – مدير دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست بايد فوري آنرا ثبت كرده، رسيدي مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاريخ تسليم (‌روز و ماه و‌سال) با ذكر شماره ثبت به تقديم‌كننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاريخ تسليم را قيد نمايد. ‌تاريخ رسيد دادخواست به‌دفتر، تاريخ اقامه …

مشاهده بیشتر »

به کجا باید دادخواست داد

به کجا باید دادخواست داد ‌ماده 48 – شروع رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست مي‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطي كه دادگاه داراي شعب متعدد‌است به‌دفتر شعبه اول تسليم مي‌گردد.

مشاهده بیشتر »