صفحه اصلی / دسته‌بندی نشده / گواهی عدم سازش بعد پایان مدت اعتبار دارد

گواهی عدم سازش بعد پایان مدت اعتبار دارد

گواهی عدم سازش بعد پایان مدت اعتبار دارد

هرگـاه گواهی عـدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می گردد.

درباره admin

این مطالب را نیز ببینید!

نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل اموال

نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت در این مقاله نمونه دادخواست اجرت المثل ایام …